03 Tháng 03, 2021 | ngoc.vu
167 Xem 0 thích 0 Bình luận

Văn hóa doanh nghiệp VTC - nhận thức và hành động

Ngày 26/10/2016 Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty VTC đã ban hành quyết định số 38-QĐ/BTV về việc triển khai Đề án phát triển Văn hóa doanh nghiệp VTC; Ngày 09/3/2017, Hội đồng Thành viên Tổng công ty VTC đã ban hành Quy định về trang phục, đeo thẻ tên và đeo huy hiệu VTC của cán bộ, viên chức, người lao động khi đến cơ quan làm việc (kèm theo Quyết định số 73/QĐ-VTC ngày 09/3/2017 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty VTC).