04 Tháng 08, 2022 | thao.truong
128 Xem 1 thích 1 Bình luận

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn TCT

Sáng nay - 4/8, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành. Nội dung Hội nghị gồm: Tổng kết Hội thao Công đoàn TTTT và triển khai Hội diễn Văn nghệ; Triển khai Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm tại Ninh Bình và các vấn đề liên quan đến Tài chính. Tham gia Hội nghị gồm các thành viên BCH Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chủ trì.