26 Tháng 10, 2023 | thao.truong
48 Xem 0 thích 0 Bình luận

Đánh giá mức độ trưởng thành các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến khích các đơn vị thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia tiến hành tự đánh giá các đội ứng cứu sự cố theo mô hình đánh giá mới được Bộ ban hành.