04 Tháng 12, 2023 | manh.le
118 Xem 0 thích 0 Bình luận

Đảng bộ VTC tham gia Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW8 khóa XIII

Ngày 4/12/2023 tại 67B Hàm Long, Tổng công ty VTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến, kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.