Số hiệu:

Hình thức văn bản:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
269/2016/TT-BTC Khác Thông tư Cơ quan ban hành : Bộ tài chính. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin 14/11/2016
1017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 14/08/2018
632/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 10/05/2017
05/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 16/03/2017
108/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng 01/07/2016
63/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 13/01/2010
86/2015/QH13 Quốc hội Luật Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 19/11/2015
04/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng 11/01/2019
03/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP 24/04/2017
14/CT-TTg/2019 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam 07/06/2019