07 Tháng 10, 2020 | ngoc.vu
35 Xem 0 thích 0 Bình luận

Giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Nội dung của kế hoạch số 322/KH-VTC đã quán triệt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Cụ thể, cần tuyên truyền đến các cán bộ, đảng viên, người lao động về Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.