Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý

14/01/2020 | ngoc.vu
Thích
31 Xem 0 thích 0 Bình luận
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý là những sự kiện lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2020. Để công tác tuyên truyền đạt chất lượng, hiệu quả, ngày 07/01/2020 Đảng ủy Tổng công ty VTC đã gửi hướng dẫn số 984/HD-ĐU về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý tới các chi, đảng ủy trực thuộc để thực hiện.

Theo đó, tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường Cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung hướng dẫn có đề cập để thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu trong tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan (cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích …) tại khu vực trụ sở các đơn vị trong Tổng công ty; Trang thông tin nội bộ Tổng công ty tổng hợp đăng các bài viết chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh tý; tập trung tuyên truyền  về những thành tựu của đất nước, của Đảng bộ Tổng công ty dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm qua, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
 
Trung tâm Truyền thông

Viết bình luận

Xem các tin khác