Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

10/06/2020 | ngoc.vu
Thích
69 Xem 0 thích 0 Bình luận
Thực hiện Kế hoạch số 3244/KH-BTTTT ngày 25/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và Kế hoạch số 990-KH/ĐU ngày 15/01/2020 của Tổng công ty VTC về kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Tổng công ty đã xây dựng Kế hoạch số 322/KH-VTC về việc Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Kế hoạch số 322/KH-VTC có mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng kết hợp tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động nhất là người đứng đầu; tập trung vào các điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong cán bộ, đảng viên và người lao động của Tổng công ty; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 là căn cứ để lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty triển khai thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong công tác chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Chi tiết của kế hoạch gia đình VTC có thể đọc tại đây.
TTTT

 

Viết bình luận

Xem các tin khác