Tổng công ty hưởng ứng cuộc vận động doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến phát triển kinh tế

11/10/2019 | ngoc.vu
Thích
24 Xem 0 thích 0 Bình luận
Thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Khối DNTW, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân, đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”; Công văn số 1968-CV/ĐUK, ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc yêu cầu các đảng ủy trực thuộc thực hiện Cuộc vận động trên.
 
Để phát huy trí tuệ của cán bộ lãnh đạo quản lý và tập thể các đơn vị trong Tổng công ty, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã có Công văn số 916 CV/ĐU về việc tham gia Cuộc vận động, yêu cầu các chi, đảng ủy trực thuộc và các đơn vị chức năng của Tổng công ty thực hiện tham gia Cuộc vận động như sau:
1. Các chi, đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người lao động, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đơn vị tích cực tham gia Cuộc vận động. Mỗi chi, đảng ủy trực thuộc có ít nhất 01 ý kiến đóng góp, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.
2. Các ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn về sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trọng tâm là các nội dung:
          - Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
          - Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.
          - Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
3. Thể lệ, thời gian tiếp nhận, xét chọn góp ý, đề xuất và các nội dung chi tiết về Cuộc vận động được đăng tải trên Website: doanhnhangopy.vn và Tạp trí điện tử Đảng ủy Khối, địa chỉ: doanhnghieptrunguong.vn
4. Các ý kiến góp ý, đề xuất của các đơn vị, doanh nhân tham gia Cuộc vận động gửi trực tiếp về Trung tâm thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế, Ban kinh tế Trung ương (địa chỉ: nhà A4, đường Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội; Email: cuocvandong@kinhtetrunguong.vn); đồng thời gửi về Khối DNTW qua Email: btg@doanhnghieptrunguong.vn và Tổng công ty qua Email: ttbqtt@vtc.vn, thời gian trước ngày 15/11/2019.
TTTT

Viết bình luận

Xem các tin khác