Hưởng ứng tham gia Giải Búa Liềm Vàng 2024

18/06/2024 | manh.le
Thích
466 Xem 0 thích 0 Bình luận
Mới đây, Đảng ủy Tổng công ty đã có công văn gửi đến các chi bộ trực thuộc và tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty về việc thực hiện Kế hoạch số 129-KH/ĐUK ngày 29/5/2024 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024. 

Theo đó, giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những trọng tâm:
Phản ánh sự vận dụng sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và những kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng; tình hình, kết quả thực hiện các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn. 

Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về chuyển đổi số của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kết quả thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2020 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước.

Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.
Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối DNTW”; Nghị quyết 28-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về “Phát triển Văn hóa doanh nghiệp VTC phù hợp với Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2021-2025”;…

Bên cạnh chủ đề về công tác xây dựng Đảng nói chung, khuyến khích các tác phẩm bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, hoạt động Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong Tổng công ty, có định hướng tư tưởng đúng đắn; phát hiện các vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống, đem lại hiệu quả cao, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về thể lệ:
Thể lệ Giải Búa liềm vàng của Đảng ủy Khối và Kế hoạch nêu trên được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, địa chỉ: doanhnghieptrunguong.vn.

Các bài viết của tập thể, cá nhân gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tầng 3, nhà C, số 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080 48005; Email: toasoan@doanhnghieptrunguong.vn hoặc lanhuong.dntw@gmail.com và đồng chí Trương Đức Thiện (thien.truong@vtc.vn) để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Tổng công ty và Đảng ủy Khối trước ngày 25/10/2024.

Chiều 11/6/2024 vừa qua tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (2019-2023) và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2023.
 
Truyền thông VTC 

Viết bình luận

Xem các tin khác