Tổng công ty VTC hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

08/08/2019 | ngoc.vu
Thích
45 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 01/8/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có Hướng dẫn số 365-HD/BDV ĐUK về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019) và 20 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2019).

Mục đích việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang 89 năm công tác Dân vận của Đảng; tiếp tục khẳng định, làm sâu sắc thêm giá trị to lớn của tác phẩm “Dân vận” trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; nâng cao hiệu quả việc thực hành công tác dân vận, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
 

Thông qua các hoạt động để tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động về tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, nội dung, phương thức tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) và Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Khối cũng yêu cầu hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương , của Đảng ủy Khối về công tác dân vận.

Thực hiện Hướng dẫn trên, Đảng ủy Tổng công ty đề nghị các chi, đảng ủy trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm và tăng cường tuyên truyền Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (theo Đề cương tuyên truyền) đến từng cán bộ nhân viên TCT.

  PV

Viết bình luận

Xem các tin khác