Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14/05/2024 | manh.le
Thích
163 Xem 0 thích 0 Bình luận
Sáng 14/5/2024, Đảng bộ Tổng Công ty VTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Hội đồng thành viên  và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong  - Báo cáo viên tại Hội nghị đã trình bày 2 chủ đề chính đó là: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam” và “Văn hóa doanh nghiệp VTC”.

Văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất; là sự vận dụng sáng tạo những lý luận về văn hóa của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tư tưởng của Người về văn hóa dẫn dắt, định hướng việc xây dựng, phát triển, nâng cao tầm vóc nền văn hóa Việt Nam.
 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong
 
Những quan điểm, tư tưởng của Người về văn hóa, phát triển, nâng tầm văn hóa dân tộc không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, mà còn có giá trị sâu sắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những tư tưởng ấy chính là cơ sở, nền tảng cho Đảng xây dựng đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay với các định hướng cơ bản, như xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; xây dựng môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành mạnh, cải thiện điều kiện thụ hưởng văn hóa của nhân dân; bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam; gắn việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam với việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây dựng Việt Nam thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam, từng bước đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, Tổng công ty VTC với hơn 36 năm qua, đã có nhiều nét văn hóa riêng được hình thành, có bản sắc, trẻ trung, sáng tạo, gắn kết, luôn phục vụ mục tiêu thỏa mãn khách hàng và hạnh phúc của mỗi thành viên.
 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Văn hoá VTC thể hiện tương đối rõ nét như tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo trong công nghệ, để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin, giải trí hàng đầu trên nền tảng công nghệ số, mang lại trải nghiệm vượt trội và các giá trị tốt đẹp cho người dùng, góp phần phát triển xã hội văn minh, hiện đại. VTC là đơn vị đầu tiên đưa công nghệ truyền hình kỹ thuật số, truyền hình độ nét cao, truyền hình 3D… vào Việt Nam; tiên phong và đi đầu trong các lĩnh vực giải trí trực tuyến và các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông.

Nét văn hóa của VTC được thể hiện bằng các giá trị cốt lõi: Giấc mơ lớn- Đi đầu - Công nghệ- Khác biệt - Sáng tạo- Cộng đồng bền vững.
Nét văn hóa VTC được thể hiện trong từng chuẩn mực của người VTC: Tiên phong - Sáng tạo - Tận tụy - Nghĩa tình.

Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chuyên đề sâu, rộng trong toàn Đảng bộ VTC với sự tham gia của gần 300 cán bộ, đảng viên.

 
Truyền thông VTC

 
 

Viết bình luận

Xem các tin khác