Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tiếp tục theo dõi và chỉ đạo Tổng công ty VTC

11/10/2018 | manh.le
Thích
29 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 05/10/2018, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã phân công nhiệm vụ cho các lãnh đạo Bộ theo quyết định 1615/QĐ-BTTTT.

Theo đó, Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

Cụ thể, Quyền Bộ trưởng cũng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Tổ chức, cán bộ; Thanh tra; Hợp tác quốc tế; Chương trình, Đề án, Dự án về phát triển ngành TT&TT; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống; Cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm và các công tác khác do Chính phủ giao.

Các đơn vị Quyền Bộ trưởng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo là: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược TT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng giúp Bộ trưởng về lĩnh vực Thanh tra, cải cách hành chính; phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính; Pháp chế; Bưu chính và chuyển phát; Nội chính; An ninh - Quốc phòng, Quân sự của Bộ.

Khi Bộ trưởng vắng mặt, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng được ủy quyền tổ chức điều phối hoạt động chung của Bộ, giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền Bộ trưởng phụ trách theo quy chế làm việc và theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ (bao gồm Đại diện văn phòng Bộ tại Đà Nẵng và Đại diện văn phòng Bộ TP.CM); Ban Quản lý Dự án nâng cao khả năng truy cập Internet công cộng tại Việt Nam; Ban Quản lý dự án Bộ TT&TT; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phụ trách các lĩnh vực: ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử; thuê, mua sắm đối với dịch vụ CNTT, phát triển phần mềm ứng dụng, chuyển đổi số; an toàn thông tin.

Các đơn vị do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng theo dõi và chỉ đạo gồm: Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Trung tâm thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam; Ban Quản lý Dự án “Phát triển CNTT và Truyền thông Việt Nam”; Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông; Internet; Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, công tác đầu tư, tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp.

Các đơn vị do Thứ trưởng Phạm Hồng Hải theo dõi và chỉ đạo gồm: Cục Viễn thông, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Bưu điện Trung ương, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Trung tâm Internet Việt Nam, Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích và Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.  

Thứ trưởng Phan Tâm giúp Bộ trưởng về lĩnh vực Hợp tác quốc tế; phụ trách các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; Công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông; Tiêu chuẩn chất lượng; Sở hữu trí tuệ; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Hội nhập kinh tế quốc tế.

Cùng với công tác Đảng, Đoàn thể, Thứ trưởng Phan Tâm cũng được phân công theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ CNTT; Vụ Khoa học và Công nghệ; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn; trường Cao đẳng công nghiệp In; trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo được phân công phụ trách các lĩnh vực: Báo chí; Xuất bản, in, phát hành; Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở; đồng thời quản lý hoạt động báo chí, xuất bản của Bộ.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Thông tin cơ sở; Báo VietNamNet; Tạp chí TT&TT và Nhà xuất bản TT&TT.

Khác với quyết định phân công trước đây, lần này Bộ TT&TT không có Tập đoàn VNPT và Tổng công ty Mobifone do chuyển về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước. Hiện tại Bộ TT&TT còn hai doanh nghiệp là Tổng công ty Bưu chính và Tổng  công ty VTC.

Quyết định 1615 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
Mạnh Lê (TH)
 

Viết bình luận

Xem các tin khác