Nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến 2021

23/06/2022 | manh.le
Thích
101 Xem 0 thích 0 Bình luận
Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Bảo đã ký Quyết định số 178/QĐ-VTC về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2021 cho 6 tập thể thuộc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC). Danh sách cụ thể như sau: Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ, Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin, Công ty TNHH 1 thành viên Viễn thông số VTC, Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC Netviet và Quyết định số 176/QĐ-VTC công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021 cho 409 cá nhân thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các ban: Tổ chức, Tài  chính - Kế hoạch, Trưởng các đơn vị liên quan và Trưởng các đơn vị có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Ngày 30 tháng 5 năm 2022 Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Bảo đã ký Quyết định số 198/QĐ-VTC về việc thưởng cho 62 cá nhân thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2021 với tổng số tiền thưởng trên 92 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ông Lưu Vũ Hải ban hành Quyết định số 179/QĐ-VTC công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2021 cho 7 tập thể gồm: Công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số, Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động, Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số, Văn phòng Tổng công ty, Ban Tài chính - Kế hoạch Tổng công ty, Ban Đầu tư, Trung tâm Thanh toán điện tử VTC. 
ML

Viết bình luận

Xem các tin khác