Kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Tổng công ty VTC

25/06/2018 | manh.le
Thích
8 Xem 0 thích 0 Bình luận
Vừa qua, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty VTC đã ban hành quyết định về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Tổng công ty gồm 6 thành viên: ông Nguyễn Khả Dân - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng  ban, ông Đàm Mỹ Nghiệp - Tổng giám đốc Tổng công ty làm Phó ban, các Ủy viên gồm bà Lê Việt Thương Huyền - Thành viên HĐTV, ông Lê Kinh Lộc - Phó Tổng giám đốc, ông Trần Quốc Sơn - Trưởng ban Tổ chức, ông  Nguyễn Lương  Hợp - Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm (2018 – 2019). Ban Chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy chế về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Tổng công ty VTC; giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, các tổ giúp việc.

Ban Chỉ đạo đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các đoàn thể trong Tổng công ty tổ chức phát động và hướng dẫn triển khai, đôn đốc thực hiện Cuộc vận động theo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị, Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 17-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Cuộc vận động; tổ chức kiểm tra, sơ kết và tổng kết việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan cấp trên.

Mục đích của của vận động là phát huy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam, sản xuất kinh doanh nhiều sản phẩm dịch vụ Việt Nam có chất lượng, cạnh tranh cao, đáp ứng người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định sản xuất trong nước; bảo đảm sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội của nước ta trước những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo ra ban hành quyết định thành lập Tổ giúp việc gồm 5 thành viên do ông Trần Quốc Sơn làm Tổ trưởng, các thành viên là ông Nguyễn Lương Hợp, ông Trương Đức Thiện, bà Đỗ Hồng Thi và bà Đỗ Thị Hòa.
 
Mạnh Lê

Viết bình luận

Xem các tin khác