Mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2021 sẽ quy định như thế nào?

19/11/2020 | ngoc.vu
Thích
115 Xem 0 thích 0 Bình luận
Từ ngày 1/1/2021, quy định về lương tối thiểu sẽ có thay đổi mới, không còn lương tối thiểu ngành như trong bộ luật hiện hành.

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 có nhiều điểm mới liên quan đến mức lương tối thiểu. Trong đó có điểm mới về mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội;

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Theo Bộ luật Lao động 2012 (hiện hành) quy định mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành.

Điểm mới thứ 2 là không còn khái niệm "Lương tối thiểu ngành"

Bộ luật Lao động 2012 quy định mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 không còn quy định khái niệm mức lương tối thiểu ngành.

Điểm mới thứ 3, thêm nhiều căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên các căn cứ sau: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ;

Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; Quan hệ cung, cầu lao động;

Việc làm và thất nghiệp; Năng suất lao động; Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh dựa trên nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động.

Năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp và thống nhất phương án chưa điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021. Như vậy, năm 2021 có thể là năm đầu tiên không tăng lương tối thiểu vùng sau nhiều năm.

Theo congluan.vn

Viết bình luận

Xem các tin khác