Giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

07/10/2020 | ngoc.vu
Thích
34 Xem 0 thích 0 Bình luận
Thực hiện Kế hoạch số 3244/KH-BTTTT ngày 25/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Đảng ủy TCT VTC đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 990-KH/ĐU ngày 15/01/2020 của Tổng công ty VTC về kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 322/KH-VTC về việc Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Nội dung của kế hoạch số 322/KH-VTC đã quán triệt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Cụ thể, cần tuyên truyền đến các cán bộ, đảng viên, người lao động về Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điểm mới nổi bật tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 là 09 trường hợp xung đột lợi ích theo Luật phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Nghị định 59 làm rõ các trường hợp được xác định là có xung đột lợi ích tại Luật phòng, chống tham nhũng.
Cụ thể là khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người có chức vụ, quyền hạn thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường hợp tại Điều 29 Nghị định 59; đơn cử như:
- Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc quản lý;
- Thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, CTCP,…trừ trường hợp luật có quy định khác;
- Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con,…của mình giữ chức vụ quản lý về kế toán, thủ quỹ, thủ kho,…trong cơ quan, đơn vị do mình là người đứng đầu;
- Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi…

Chi tiết của về  Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2019 tại đây.
TTTT

Viết bình luận

Xem các tin khác